• Voor meer informatie bel +31 (0)6 51 22 81 71

 • Algemene Voorwaarden 8sports

  8sports gevestigd te Rijswijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage 59153679. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

  1. Toepasselijkheid

  1.1. In deze algemene voorwaarden worden onder 'Afnemer' bedoeld degenen die opdrachten plaatsen, goederen kopen of een overeenkomst met 8sports afsluiten.

  1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 8sports en Afnemer waarop 8sports deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 8sports, voor de uitvoering waarvan door 8sports derden dienen te worden betrokken.

  1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 8sports en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

  1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  1.8. Indien 8sports niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 8sports in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  2. Prijzen, offertes en aanbiedingen

  2.1. Alle offertes en aanbiedingen van 8sports zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2.2. 8sports kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en verzendkosten, als mede kosten voor verpakkingen en extra werkzaamheden, tenzij anders aangegeven.

  2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 8sports daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 8sports anders aangeeft.

  2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht 8sports niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  2.6. Indien 8sports met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is 8sports niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

  2.7. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij 8sports alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op 8sports rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

  3. Overeenkomsten

  3.1. Indien 8sports gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan 8sports ter beschikking heeft gesteld.

  3.2. 8sports heeft het recht overeenkomsten te laten uitvoeren door derden.

  3.3. 8sports is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

  3.4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan 8sports de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  3.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 8sports zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

  3.6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 8sports gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 8sports bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 8sports op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 8sports een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

  3.7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 8sports gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van 8sports daardoor direct of indirect ontstaan.

  4. Leveringscondities

  4.1. De door 8sports opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij de overschrijding van de leveringstermijn raakt 8sports niet in verzuim en kan Afnemer niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist en de daarin gestelde termijn is verlopen. 8sports dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van levertijd, ook niet na ingebrekestelling, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

  4.2. Deelleveringen zijn toegestaan.

  4.3. Levering geschiedt af bedrijf van 8sports. De Afnemer is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 8sports gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.

  4.4. Indien Afnemer, om wat voor reden dan ook, op de afgesproken datum, tijd en locatie niet in ontvangst kunnen nemen, dan zullen de goederen in overleg met de Afnemer opnieuw woerden aangeboden. De extra opslag- en transportkosten als mede eventuele verzekeringskosten worden aan Afnemer doorberekend.

  5. Garantie

  5.1. De door 8sports te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op goederen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 8sports kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren goederen of uit te voeren werkzaamheden.

  5.2. Indien de door 8sports verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Op alle overige geleverde goederen en diensten wordt door 8sports geen garantie verstrekt tenzij schriftelijk overeengekomen omdat opvolging van de gebruiksaanwijzingen die van invloed op kwaliteit en levensduur zijn voor 8sports niet controleerbaar zijn.

  5.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 8sports, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere goederen werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 8sports geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

  6. Reclames

  6.1. Schade (brand, water, transport of diefstal) aan goederen is vanaf het moment afzending voor risico van Afnemer.

  6.2. De Afnemer is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien alsdan blijkt dat er schade aan goederen is toegebracht dient Afnemer met vervoerder een schadevergoeding te treffen.

  6.3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan 8sports te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan 8sports te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 8sports in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient 8sports in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  6.4. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen.

  6.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

  6.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal 8sports de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van 8sports, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan 8sports te retourneren en de eigendom daarover aan 8sports te verschaffen, tenzij 8sports anders aangeeft.

  6.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van 8sports daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

  6.8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

  6.9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens 8sports en de door 8sports bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

  7. Betalingscondities

  7.1. Na ontvangst van 70% van de betaling is de opdracht bevestigd. De resterende 30% van de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na levering van de goederen.

  7.2. Betaling dient te geschieden op een door 8sports aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 8sports aangegeven.

  7.3. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  7.4. 8sports heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  7.5. 8sports kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 8sports kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  7.6. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 8sports verschuldigde.

  7.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

  7.8. Indien de Afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien 8sports echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

  8. Aansprakelijkheid

  8.1. Indien 8sports aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  8.2. 8sports is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 8sports is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

  8.3. Indien 8sports aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 8sports beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van 8sports is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

  8.4. 8sports is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 8sports aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 8sports toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  8.5. 8sports is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  8.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 8sports of zijn leidinggevende ondergeschikten.

  9. Rechten op ontbinding

  9.1. 8sports is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst 8sports ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van 8sports kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is 8sports gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

  9.2. Voorts is 8sports bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 8sports kan worden gevergd.

  9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 8sports op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien 8sports de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  9.4. Indien 8sports tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

  9.5. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is 8sports gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

  9.6. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 8sports gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

  9.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 8sports, zal 8sports in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 8sports extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 8sports anders aangeeft.

  9.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 8sports vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 8sports op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  9.9. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte goederen, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

  10. Eigendomsvoorbehoud

  10.1. Alle door 8sports in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van 8sports totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met 8sports gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

  10.2. Door 8sports geleverde goederen, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  10.3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 8sports veilig te stellen.

  10.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om 8sports daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  10.5. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 8sports ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is 8sports gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens 8sports bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

  10.6. Voor het geval 8sports zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 8sports en door 8sports aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 8sports zich bevinden en die goederen terug te nemen.

  11. Overmacht

  11.1. 8sports is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 8sports geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 8sports niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 8sports of van derden daaronder begrepen. 8sports heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 8sports zijn verbintenis had moeten nakomen.

  11.3. 8sports kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  11.4. Voor zoveel 8sports ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 8sports gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  12. Wijziging van voorwaarden

  12.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

  12.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met 8sports.

  12.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

  13. Vrijwaring

  13.1. De Afnemer vrijwaart 8sports voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 8sports toerekenbaar is.

  13.2. Indien 8sports uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden 8sports zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 8sports, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 8sports en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

  14. Intellectuele eigendom

  14.1. 8sports behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 8sports heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

  15. Geschillen

  15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 8sports partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  15.2. De rechter in de vestigingsplaats van 8sports is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 8sports het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  15.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.